جلسه مجازی

برای شرکت کردن در جلسه مجازی نیاز به ثبت نام  و یا مشخصات خود نیستد

کلیک کنید Login انتخاب کنید در انتها روی دکمه Guste login یک اسم کاربری برای خود انتخاب کنید سپس گزینه  

استفاده کنید .Firefox. لطفاً از برنامه 

لطفاً اینجا را کلیک کنید .Firefox. برای نسب برنامه 

  جلسات مجازی به زبان سوئدی

دوشنبه ها ساعت  ۱۹

 

 

نحوه ورود به جلسه

نحوه استفاده از میکروفون